I/O

ECSS-E-ST-50-13C
input/output

ECSS-E-ST-70-01C
input/output

ECSS-E-ST-70-11C
input/output

ECSS-E-ST-70C
input/output

ECSS-Q-ST-70-12C
input/output

ECSS-S-ST-00-01C
input/output