TAI

ECSS-E-ST-10-09C
temps atomique international – international atomic time

ECSS-E-ST-70-41C
international atomic time